banner khoahoc

Những quy tắc đánh dấu trọng âm trong tiếng Anh

Lượt xem: 1,713

Để giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, ngoài việc  bạn phải nghe đúng và  phát âm trôi chảy những gì cần nói, thì ngữ điệu và âm tiết khi phát âm cũng phải cần lưu ý. Nếu bạn đặt trọng âm không chính xác, thì có thể bạn sẽ khiến người nghe khó chịu hoặc cảm thấy khó hiểu. Bài viết này Tome sẽ hướng dẫn chi tiết về cách đánh dấu trọng âm các từ ngữ trong tiếng Anh để giúp các bạn học tập tốt hơn nhé!

 

Để giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, ngoài việc  bạn phải nghe đúng và  phát âm trôi chảy những gì cần nói, thì ngữ điệu và âm tiết khi phát âm cũng phải cần lưu ý. Nếu bạn đặt trọng âm không chính xác, thì có thể bạn sẽ khiến người nghe khó chịu hoặc cảm thấy khó hiểu. Bài viết này Tome sẽ hướng dẫn chi tiết về cách đánh dấu trọng âm các từ ngữ trong tiếng Anh để giúp các bạn học tập tốt hơn nhé!

1. Nhấn âm tiết thứ 2 đối với động từ có 2 âm tiết

Example:

En’joy;  co’llect ; es’cape; de’stroy; en’joy; re’peat;  A’llow; as’sist       
Ac’cept;  re’lax; a’ttract; a’ccent; Ex’plain; de’scend; for’get  

Ngoại trừ 1 số trường hợp nhấn trọng âm âm tiết thứ 1: ‘offer, ‘happen , ‘answer , ‘enter , ‘listen , ‘open, ‘finish, ‘study, ‘follow, ‘narrow...      

2. Nhấn âm tiết thứ 1 đối với danh từ và tính từ 2 âm tiết

Example:  ‘mountain; ‘evening;  ‘butcher;  ‘carpet;  ‘busy;  ‘village;  ‘summer; ‘birthday;  ‘porter; ‘pretty; ‘morning;  ‘winter; ‘beggar;.... 
Ngoại trừ 1 số trường hợp :  ma’chine  ;   mis’take  ;   a’lone  ;   a’sleep .....

3. Nhấn âm tiết thứ 1 đối với danh từ ghép

 Example: ‘raincoat; ‘tea- cup; ‘film- maker;  ‘shorthand; ‘bookshop;  ‘footpath
Shortlist; ‘airline;  ‘bedroom;  ‘typewriter;  ‘snowstorm;  ‘suitcase

4. Đối với Tính từ ghép và động từ ghép

- Tính từ ghép thường có trọng âm chính nhấn vào từ thứ 1, nh­ưng nếu tính từ ghép mà từ đầu tiên là tính từ (Adjective) hay trạng từ (Adverb) hoặc kết thúc bằng đuôi - ED thì trọng âm chính lại nhấn ở từ thứ 2.

- Tương tự động từ ghép và trạng từ ghép có trọng âm chính nhấn vào từ thứ 2

Example:

Những trường hợp nhấn trọng âm ở từ thứ 1

EX: ‘home - sick;  ‘air- sick;  ‘praiseworthy;  ‘water- proof; ‘trustworthy; ‘lighting- fast,...

Những trường hợp nhấn trọng âm chính ở từ thứ 2        

EX: bad- ‘temper;  short- ‘sighted; well-‘ informed; ups’tairs

      Well – ‘done; short- ‘handed; north- ‘east; down- ‘stream

5. Nhấn vào  âm  tiết thứ 1 đối với các từ kết thúc bằng đuôi : how, what, where, ....

Example:  ‘anywhere;  ‘somehow;  ‘somewhere ....  

6. Các từ 2 âm tiết bắt đầu bằng A thì  trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2

A’bed; a’bout;  a’bove; a’back; a’gain; a’lone; a’chieve; a’like

A’live; a’go; a’sleep; a’broad; a’side; a’buse;  a’fraid                      

7. Các từ tận cùng bằng các đuôi , - ety, - ity, - ion ,- sion,  - cial,- ically, - ious, -eous, - ian, - ior, - iar, iasm  - ience, - iency, - ient, - ier, - ic, - ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, - logy, - sophy,- graphy - ular, - ulum , thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay trước nó

Example: de’cision; dic’tation; libra’rian;  ex’perience;  ‘premier;   so’ciety;  arti’ficial; su’perior; ef’ficiency;   re’public; mathe’matics;  cou’rageous;....               
Ngoại trừ 1 số trường hợp:  ‘cathonic ;  ‘lunatic  ,   ‘arabic,  ‘politics;  a’rithmetic

8. Các từ kết thúc bằng – ate, - cy*, -ty, -phy, -gy 

- Nếu 2 vần thì trọng âm nhấn vào từ thứ nhất.

- Nếu 3 vần trở lên thì trọng âm nhấn vào vần thứ 3 từ cuối lên.

Example: ‘Senate; Com’municate; ‘regulate;  ‘playmate; cong’ratulate;  ‘concentrate;  ‘activate;  ‘complicate; tech’nology;  e'mergency;...
Ngoại trừ: ‘Accuracy

9. Các từ tận cùng bằng đuôi - ade, - ee, - ese, - eer, - ette, - oo, -oon , - ain (chỉ động từ), -esque,- isque, -aire ,-mental,  -ever, - self   thì trọng âm nhấn ở chính các đuôi này

Example: Lemo’nade; Chi’nese; deg’ree; pion’eer; ciga’rette; kanga’roo;  sa’loon; colon’nade; Japa’nes; absen’tee ;  engi’neer; bam’boo; ty’phoon;...  
Ngoại trừ: ‘coffee (cà phê), com’mitee (ủy ban)...

10. Các từ chỉ số l­ượng nhấn trọng âm ở từ cuối kết thúc bằng đuôi - teen. Ng­ược lại sẽ nhấn trọng âm ở từ đầu tiên nếu kết thúc bằng đuôi - y

Example: Thir’teen four’teen............ / ‘twenty , ‘thirty , ‘fifty .....

11. Các tiền tố (prefix) và hậu tố không bao giờ mang trọng âm , mà thường nhấn mạnh ở từ từ gốc

Tiền tố không làm thay đổi trọng âm chính của từ

UN- im’portant unim’portant
IM-  ‘perfect im’perfect
IN- Com’plete  incom’plete
IR- Re’spective  irre’spective
DIS- Con’nect discon’nect
NON- ‘smokers non’smokers
EN/EX- ‘courage en’courage
RE- a’rrange rea’rrange
OVER- ‘populated  over’populated
UNDER- de’veloped underde’veloped

Ngoại lệ:  ‘Understatement: lời nói nhẹ đi (n);  ‘Underground: ngầm (adj)

Hậu tố không làm thay đổi trọng âm của từ gốc

FUL   'beauty ‘beautiful
LESS ‘thought ‘thoughtless
ABLE  en’joy en’joyable
AL tra’dition tra’ditional
OUS ‘danger ‘dangerous
LY di’rect di’rectly
ER/OR/ANT ‘worker / ‘actor  
NG/IVE be’gin be’ginning
ISE/ IZE ‘memorize  
EN ‘widen  
MENT em’ployment  
NESS ‘happiness  
SHIP ‘friendship  
HOOD childhood  

12. Từ có 3 âm tiết

 Động từ:

- Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 nếu âm tiết thứ 3 có nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm:

              Eg: encounter /iŋ’kauntə/;  determine /di’t3:min/

- Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên:  exercise / 'eksəsaiz/, compromise/ ['kɔmprəmaiz]

 Ngoại lệ: entertain /entə’tein/   compre’hend …

Danh từ:

- Nếu âm tiết cuối (thứ 3) có nguyên âm ngắn hay nguyên âm đôi “əu” 

- Nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên thì nhấn âm tiết thứ 2

 Eg: potato /pə’teitəu/; diaster / di’za:stə/

- Nếu âm tiết thứ 3 chứa nguyên âm ngắn và âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và âm tiết thứ 2 kết thúc bằng 1 phụ âm thì nhấn âm tiết thứ 1:

Eg: emperor / ‘empərə/; cinema / ‘sinəmə/; ‘contrary; ‘factory…

- Nếu âm tiết thứ 3 chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên thì nhấn âm tiết 1

Eg:   ‘architect…          
    Chú ý : tính từ 3 âm tiết tương tự như danh từ
 

 

 

Để học thêm các kiến thức thú vị và bổ ích khác, các bạn đăng kí theo Link bên dưới!

KHÁM PHÁ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẨY NÃO T.O.M.E HIỆU QUẢ CAO

Gửi lời bình của bạn


ĐĂNG KÝ HỌC

MIỄN PHÍ

Lịch làm việc:

Từ thứ 2 đến thứ 7:
8:00 AM - 9:30 PM

Đường dây nóng:

Ms Phương: 0975 414 055
Văn phòng: (028) 3720 5700
Hotline: 0982 911 055

TẦM NHÌN

Trở thành tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng tiếng Anh phục vụ công việc, giúp người Việt tự tin sẵn sàng vươn ra Thế Giới.

SỨ MỆNH

giúp cho 1 triệu người Việt có thể ứng dụng tiếng Anh vào công việc hàng ngày một cách hiệu quả. Góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đất Nước.

TRÁCH NHIỆM

Đảm bảo chất lượng giảng dạy của giáo viên, chăm sóc học viên tận tình chu đáo. Theo dõi sát sao tiến độ học tập của từng học viên.