banner khoahoc

Cách đánh trọng âm

Lượt xem: 1,821

I/ Từ có 2 âm tiết:

1/ Với động từ: a/ Nếu âm tiết thứ hai của động từ có chứa một nguyên âm dài hoặc một nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng hai phụ âm trở lên thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ 2
 
Ví dụ: Apply / ə’plai / arrive / ə’raiv/ attract / ə’trækt / assist / ə’sist /
 
b/ Nếu âm tiết thứ hai của động từ có chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không có) phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.
 
Ví dụ: enter / ‘entə / open /’oupən / envy /’envi / equal / ‘i:kwəl/
 
c/ Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu nếu âm tiết thứ hai có chứa nguyên âm /əu/
 
Ví dụ: Borrow /’bɔrəu/ follow / ‘fɔləu/
 
2/ Với tính từ, trạng từ, và giới từ: quy tắc tương tự
 
Ví dụ: Lovely / ‘lʌvli/ even /’i:vn / hollow/’hɔləu / correct /kə’rekt/ alive /ə’laiv/ devine/di:’vain/ ngoại lệ: honest /’ɔnist/, perfect /’pə:fikt /
 
3/ Với danh từ:
 
a/ Nếu âm tiết thứ hai có chứa một nguyên âm ngắn thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất
 
Ví dụ: money / ‘mʌni / product /’prɔdəkt /
 
b/ các trường hợp còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai
 
Ví dụ: estate / is’teit / balloon /bə’lu:n / design / di’zain/
 

II/ Từ có ba âm tiết:

 
1/ Động từ:
 
a/ Nếu âm tiết cuối có chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không) phụ âm thì âm tiết đó sẽ không được nhấn, trọng âm sẽ chuyển sang âm tiết ngay trước đó (âm thứ 2)
 
Ví dụ: encounter / in’kauntə / determine /di’tə:min /
 
b/ Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bởi hai âm tiết , trọng âm sẽ rơi vào âm tiết cuối
 
Ví dụ: entertain /entə’tein/ resurrect /rezə’rekt/
 
2/ Danh từ
 
a/ Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm ngắn hoặc /əu/ , âm này sẽ không được nhấn giọng. Nếu âm tiết ngay trước đó chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bởi hai phụ âm thì trọng âm sẽ chuyển sang âm tiết thứ hai này.
 
Ví dụ: mimosa /mi’mouzə/
 
disaster /di’zɑ:stə/
 
potato /pə’teitou/
 
synopsis /si’nɔpis/
 
b/ Nếu âm tiết chứa một nguyên âm ngắn hoặc /əu/ và âm tiết giữa chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không) phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên
 
Ví dụ: quantity /’kwɔntəti/
 
cinema /’sinimə/
 
emperor /’empərə /
 
custody /’kʌstədi/
 
c/ Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, thì trọng âm chính sẽ luôn rơi vào âm tiết đầu tiên, và trong một số trường hợp âm tiết cuối cũng được nhấn giọng (trọng âm phụ)
 
ví dụ: intellect /’intə,lekt /
 
marigold /’mæri,gould/
 
Alkali /’ælkə,lai/
 
Tính từ cũng tương tự insolent /’insə,lənt/
 
opportune /’ɔpə,tju:n /
 
Trọng âm trong một từ phức (bao gồm nhiều đơn vị ngữ pháp như từ có chứa phụ tố hoặc từ ghép)
 

I/ Từ có thêm phụ tố

1/ Hậu tố:
 
a/ Các hậu tố luôn mang trọng âm chính: Với các hậu tố này, trọng âm chính luôn nằm ở âm tiết đầu tiên của hậu tố. Và nếu từ gốc có hơn một âm tiết thì trọng âm phụ sẽ nằm ở âm tiết đầu tiên của từ gốc.
 
‘-ain’ (chỉ động từ): entertain / entə‘tein/ ascertain/,æsə‘tein/
 
‘-ee’: refugee /,refju:’dʒi:/ evacuee/,ivækju’i:/
 
‘-eer’:mountaineer /,maunti’niə/ volunteer /,vɔlən’tiə /
 
‘- ese’: Portugese /,pɔ:tju’gi:z/ journalese /,dʒə:nə’li:z/
 
‘-ette’: cigarette /,sigə‘ret/ laundette /lɔ:n’dret /
 
‘- esque’, ‘-ique’: unique/ju:’ni:k / picturesque /,pikt∫ə‘resk/
 
b/ Các hậu tố không ảnh hưởng đến vị trí trọng âm ở t ừ gốc ‘
 
-able’: comfort /’kʌmfət/ comfortable/’kʌmfətəbl/
 
’-age’: anchor/’æηkə/ anchorage /’æηkəridʒ/
 
‘-al’ : refuse /ri’fju:z / refusal /ri’fju:zl /
 
‘-en’ : wide / / widen / /
 
‘-ful’ : wonder/ / wonderful/ /
 
‘-ing’: amaze / / amazing / /
 
‘-like’: bird / / birdlike/ /
 
“-less”: power / / powerless / /
 
‘-ly’ : hurried / / hurriedly/ /
 
‘-ment’ (trong danh từ): punishment / /
 
‘-ness’ : Yellow / / yellowness / /
 
‘-ous’: poisonous / /
 
‘-fy’, ‘-wise’, ‘-y’
 
c/ Các hậu tố ảnh hưởng đến trọng âm: trọng âm sẽ luôn rơi vào âm tiết cuối cùng của từ gốc
 
‘-eous’
 
‘-graphy’
 
‘-ial’
 
‘-ic’
 
‘-ion’
 
‘-ious’
 
‘-ity’
 
‘-ive’
 
d/ Các hậu tố ‘-ance’, ‘-ant’ và ‘-ary’, trọng âm sẽ rơi vào âm thứ nhất hoặc thứ hai của từ gốc theo các quy tắc trọng âm của các từ đơn
 
2/ Tiền tố: tiền tố thường không ảnh hưởng đến trọng âm của từ
 
III/Lưu ý:
 
Một số trường hợp ngoại lệ, một từ có thể được phép đọc với trọng âm ở các vị trí khác nhau như kilometer, ice-cream, controversy…. Hoặc một số động từ có cách viết giống danh từ hoặc tính từ nhưng trọng âm khác nhau. Thường thì trọng âm sẽ nằm ở âm thứ hai của động từ và nằm ở âm tiết đầu tiên của tính từ hoặc danh từ
 

IV/Từ ghép:

 
1/ Nếu phần đầu của từ ghép là một danh từ thì trọng âm chính luôn rơi vào phần đó Ví dụ: typewriter , suitcase , tea-cup, sunrise
 
2/ Nếu phần đầu của từ ghép là một tính từ thì trọng âm chính thường nằm ở phần còn lại, trọng âm phụ nằm ở phần đầu
 
ví dụ: loudspeaker , bad-tempered, second-class, three-wheeler
 
Tuy nhiên có nhiều ngoại lệ, nhất là khi nghĩa của từ ghép không phải là sự kết nối của hai thành phần trong từ Ví dụ: greenhouse ( không phải là nhà màu xanh)
 
V/Lưu ý: Một số trường hợp ngoại lệ, một từ có thể được phép đọc với trọng âm ở các vị trí khác nhau như kilometer, ice-cream, controversy…. Hoặc một số động từ có cách viết giống danh từ hoặc tính từ nhưng trọng âm khác nhau. Thường thì trọng âm sẽ nằm ở âm thứ hai của động từ và nằm ở âm tiết đầu tiên của tính từ hoặc danh từ.
 
Nếu bạn cảm thấy bài viết hay và hữu ích, hãy Like hoặc SHARE để mọi người cùng đọc nhé ^^

Để học thêm các kiến thức thú vị và bổ ích khác, các bạn đăng kí theo Link bên dưới!

KHÁM PHÁ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẨY NÃO T.O.M.E HIỆU QUẢ CAO

Gửi lời bình của bạn


0 bình luận “Cách đánh trọng âm”

Gọi cho chúng tôi

(08) 3720 5700

hoặc để chúng tôi gọi cho bạn...

Lịch làm việc:

Từ thứ 2 đến thứ 7:
8:00 AM - 9:00 PM

Đường dây nóng:

(08) 3720 5700 - (08) 3720 5649

Nhiệm vụ

Anh Ngữ Tome ra đời với nhiệm vụ giúp cho 100 ngàn người Việt Nam có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước.

Cam kết

Luôn giữ được tinh thần truyền lửa cho học viên. Tạo ra những giờ phút học tập vui vẻ, thoải mái, bổ ích cho mọi người.

Trách nhiệm

Đảm bảo chất lượng giảng dạy của giáo viên, chăm sóc học viên tận tình, chu đáo. Theo dõi sát sao tiến độ học tập của từng học viên.