banner khoahoc

All about species of animals

Lượt xem: 1,191

zebra /ˈziː.brə/ - ngựa vằn

giraffe /dʒɪˈrɑːf/ - hươu cao cổ

rhinoceros /raɪˈnɒs.ər.əs/ - tê giác

elephant /ˈel.ɪ.fənt/ - voi

lion /ˈlaɪ.ən/ - sư tử đực

lioness /ˈlaɪ.ənis/ - sư tử cái

cheetah /ˈtʃiː.tə/ - báo Gêpa

leopard /ˈlep.əd/ - báo

hyena /haɪˈiː.nə/ - linh cẩu

hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/ - hà mã

camel- lạc đà

monkey /ˈmʌŋ.ki/ - khỉ

chimpanzee - tinh tinh

gnu /nuː/ - linh dương đầu bò

gorilla /gəˈrɪl.ə/ - vượn người Gôrila

baboon /bəˈbuːn/ - khỉ đầu chó

antelope - linh dương

gazelle /gəˈzel/ - linh dương Gazen

bull /bʊl/ - bò đực

calf /kɑːf/ - con bê

chicken /ˈtʃɪk.ɪn/ - gà

chick /tʃɪk/ - gà con

cow /kaʊ/ - bò cái

donkey /ˈdɒŋ.ki/ - con lừa

female /ˈfiː.meɪl/ - giống cái

male /meɪl/ - giống đực

herd of cow /hɜːd əv kaʊ/ - đàn bò

pony /ˈpəʊ.ni/ - ngựa nhỏ

horse /hɔːs/ - ngựa

forelock /ˈfɔːrlɑːk/ - bờm ngựa

horseshoe /ˈhɔːs.ʃuː/ - móng ngựa

lamb /læm/ - cừu con

sheep /ʃiːp/ - cừu

sow /səʊ/ - lợn nái

piglet /ˈpɪg.lət/ - lợn con

rooster /ˈruː.stəʳ/ - gà trống

saddle /ˈsæd.l/ - yên ngựa

shepherd /ˈʃep.əd/ - người chăn cừu

flock of sheep /flɒk əv ʃiːp/- bầy cừu

goat /gəʊt/ - con dê

mouse /maʊs/ - chuột

rat /ræt/ - chuột đồng

mousetrap /'maʊstræp/ - bẫy chuột

squirrel /ˈskwɪr.əl/ - sóc

chipmunk /ˈtʃɪp.mʌŋk/ - sóc chuột

rabbit /ˈræb.ɪt/ - thỏ

deer (buck, stag) /dɪəʳ/ (/bʌk/, /stæg/) - hươu đực

doe /dəʊ/ - hươu cái

fawn /fɔːn/ - nai nhỏ

elk /elk/ - nai sừng tấm (ở Bắc Mĩ và Canada)

moose /muːs/ - nai sừng tấm {ở phía bắc châu Phi, Âu, Á)

wolf/wʊlf/ - con sói

fox /fɒks/ - cáo

bear /beəʳ/ - gấu

tiger /ˈtaɪ.gəʳ/ - hổ

boar /bɔːʳ/ - lợn hoang (giống đực)

bat /bæt/ - con dơi

beaver /ˈbiː.vəʳ/ - con hải ly


skunk /skʌŋk/ - chồn hôi

raccoon /rækˈuːn/ - gấu trúc Mĩ

kangaroo /ˌkæŋ.gərˈuː/- chuột túi

koala /kəʊˈɑː.lə/ - gấu túi

bobcat /'bɔbkæt/ - mèo rừng Mĩ

porcupine /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/ - con nhím

panda /ˈpæn.də/ - gấu trúc

buffalo /ˈbʌf.ə.ləʊ/ - trâu nước


mole /məʊl/ - chuột chũi

polar bear /pəʊl beəʳ/ - gấu bắc cực

frog /frɒg/ - con ếch

tadpole /ˈtæd.pəʊl/ - nòng nọc

toad /təʊd/ - con cóc

snake /sneɪk/ - con rắn

turtle - shell /ˈtɜː.tl ʃel/ - mai rùa

cobra - fang /ˈkəʊ.brə. fæŋ/ - rắn hổ mang-răng nanh

lizard /ˈlɪz.əd/ - thằn lằn

alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/ - cá sấu Mĩ

crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/ - cá sấu

dragon /ˈdræg.ən/ - con rồng

dinosaur /'daɪnəʊsɔːr/ - khủng long

chameleon /kəˈmiː.li.ən/ - tắc kè hoa

ant antenna /ænt ænˈten.ə/ - râu kiến

anthill /ˈænt.hɪl/ - tổ kiến

grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/ - châu chấu

cricket /ˈkrɪk.ɪt/ - con dế

scorpion /ˈskɔː.pi.ən/ - bọ cạp

fly /flaɪ/ - con ruồi

cockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/ - con gián

spider /ˈspaɪ.dəʳ/ - con nhện

ladybug /ˈleɪ.di.bɜːd/ - bọ rùa

spider's web /ˈspaɪ.dəʳz web/ - mạng nhện

wasp /wɒsp/ - ong bắp cày

snail /sneɪl/ -ốc sên

worm /wɜːm/ - con giun

mosquito /məˈskiː.təʊ/ - con muỗi

parasite/'pærəsaɪt/ - kí sinh trùng

flea /fliː/ - bọ chét

beetle /ˈbiː.tl/ - bọ cánh cứng

butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/ - com bướm

caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/ - sâu bướm

cocoon /kəˈkuːn/ - kén

moth /mɒθ/ - bướm đêm

dragonfly /ˈdræg.ən.flaɪ/ - chuồn chuồn

praying mantis /preiɳˈmæn.tɪs/ - bọ ngựa

honeycomb /ˈhʌn.i.kəʊm/ - sáp ong

bee /biː/ - con ong

bee hive /biː .haɪv/ - tổ ong

swarm /swɔːm/ - đàn ong

tarantula /təˈræn.tjʊ.lə/ - loại nhện lớn

centipede /ˈsen.tɪ.piːd/ - con rết

seagull /ˈsiː.gʌl/ - mòng biển

pelican /ˈpel.ɪ.kən/ - bồ nông

seal /siːl/ - chó biển

walrus /ˈwɔːl.rəs/ - con moóc

aquarium /əˈkweə.ri.əm/ - bể nuôi (cá...)

fin /fɪn/ - vảy cá

killer whale /ˈkɪl.əʳ weɪl/ - loại cá voi nhỏ mầu đen trắng

octopus /ˈɒk.tə.pəs/ - bạch tuộc

tentacle /ˈten.tə.kl/ - tua

dolphin /ˈdɒl.fɪn/ - cá heo

squid /skwɪd/ - mực ống

shark /ʃɑːk/ - cá mực

jellyfish /ˈdʒel.i.fɪʃ/ - con sứa

sea horse /siː'hɔːs/ - cá ngựa

whale /weɪl/ - cá voi

starfish /ˈstɑː.fɪʃ/ - sao biển

lobster /ˈlɒb.stəʳ/ - tôm hùm

claw /klɔː/ - càng

shrimp /ʃrɪmp/ - con tôm

pearl /pɜːl/ - ngọc trai

eel /iːl/ - con lươn

shellfish /ˈʃel.fɪʃ/ - ốc

coral /ˈkɒr.əl/ - san hô

clam /klæm/ - con trai

crab /kræb/ - con cua.
 
Nếu cảm thấy bài viết hay và hữu ích bạn hãy LIKE hoặc SHARE cho mọi người cùng đọc nhé! ^^
 
 

Để học thêm các kiến thức thú vị và bổ ích khác, các bạn đăng kí theo Link bên dưới!

KHÁM PHÁ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẨY NÃO T.O.M.E HIỆU QUẢ CAO

Gửi lời bình của bạn


ĐĂNG KÝ HỌC

MIỄN PHÍ

Lịch làm việc:

Từ thứ 2 đến thứ 7:
8:00 AM - 9:30 PM

Đường dây nóng:

Ms Phương: 0975 414 055
Văn phòng: (028) 3720 5700
Hotline: 0982 911 055

TẦM NHÌN

Trở thành tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng tiếng Anh phục vụ công việc, giúp người Việt tự tin sẵn sàng vươn ra Thế Giới.

SỨ MỆNH

giúp cho 1 triệu người Việt có thể ứng dụng tiếng Anh vào công việc hàng ngày một cách hiệu quả. Góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đất Nước.

TRÁCH NHIỆM

Đảm bảo chất lượng giảng dạy của giáo viên, chăm sóc học viên tận tình chu đáo. Theo dõi sát sao tiến độ học tập của từng học viên.